AAN DE SLAG MET GESPIKKELD BEZIT - 5

WAAR ZIJN DE WONINGEIGENAREN MEE GEHOLPEN?

Tijdens het participatie- en beslisproces, is er contact met de woningeigenaren en wordt het ondersteuningstraject uitgevoerd. Onderstaande vragen kunnen helpen om dit proces goed in te vullen.


Wie legt het eerste contact met de woningeigenaren?

De ervaring leert dat het belangrijk is wie als eerste contact legt met de woningeigenaren over het project. Als de wijkconsulent van de woningcorporatie bijvoorbeeld een bekend gezicht is in de wijk die het vertrouwen van buurtbewoners geniet, kan het helpen als deze persoon als eerste bij de woningeigenaren aanbelt. Maar in een andere buurt is de opbouwwerker mogelijk een logischere keuze. Vooraf nadenken over de boodschap die deze persoon komt brengen, kan een valse start voorkomen. Als het om koopgarant-woningen gaat, ligt het eerder voor de hand dat de woningcorporatie het initiatief neemt omdat zij nog een relatie heeft met de kopers.

Het is belangrijk wie is als eerste contact legt met woningeigenaren. Door hier vooraf goed over na te denken voorkom je een valse start

Vanwege Corona hadden we een online-aanpak. Dat leek in het begin heel goed te gaan. Maar achteraf blijkt toch dat mensen niet alle vragen goed hebben kunnen stellen of maar half luisteren. In het vervolg dient de eerste bijeenkomst fysiek plaats te vinden."

Gemeente

Op welke manier presenteren we het project aan de woningeigenaren?

Wees duidelijk en transparant over de rollen, taakverdeling en belangen van de verschillende betrokkenen. Leg uit waarom de woningcorporatie en de gemeente dit doen om argwaan te voorkomen. Wees daarbij open en concreet over de planning, de maatregelen en kosten en wie waarvoor verantwoordelijk is. Geef aan bij wie de woningeigenaren met vragen terecht kunnen. Check regelmatig of de informatie duidelijk is of dat er onduidelijkheden zijn.

Is voor de woningeigenaren duidelijk uit welke stappen het proces bestaat?

Het is voor de woningeigenaren prettig om te weten uit welke stappen het proces bestaat. Nadat een vertrouwd gezicht het eerste contact heeft gelegd, kan er bijvoorbeeld een algemene informatiebijeenkomst volgen of individuele keukentafelgesprekken. Daarna is er een periode voor de woningeigenaren waarin zij advies kunnen gaan inwinnen of aangeboden krijgen, bijvoorbeeld over de financiële mogelijkheden. Ook een mogelijk bezoek aan een proefwoning kan één van de stappen in het proces zijn. Een andere stap is het aanvragen van een maatwerkofferte. Heel belangrijk is dat vooraf duidelijk is wat de uiterste datum is waarop woningeigenaren de offerte kunnen aanvragen en kunnen accepteren om mee te kunnen doen aan de collectieve verduurzaming.

Leg vooraf duidelijk uit wat de verschillende stappen in het proces zullen zijn, zo komt de woningeigenaar niet voor verrassingen te staan.

De isolatie van de spouw kostte me zo minder dan als ik het zelf regelde.

Bewoner

Wat zijn overwegingen van woningeigenaren om mee te doen?

Het kan helpen om in een gesprek met woningeigenaren argumenten te benoemen die pleiten voor deelname. Welke argumenten van toepassing zijn, hangt uiteraard af van de situatie. Deze argumenten zijn mogelijk aan de orde:

 • Het aanzien van het huis (met name bij dak- en gevelrenovaties) blijft gelijk met dat van de huurwoningen
 • Het comfort van de woning verbetert
 • Lagere energierekening
 • Een beter energielabel verkoopt beter
 • De aannemer heeft een duidelijke planning
 • Er is maar één keer overlast in de straat
 • Er is ondersteuning bij het krijgen van de vergunning
 • Er zijn mogelijk extra subsidies beschikbaar

Een beter energielabel is niet alleen nu aantrekkelijk maar verkoopt in de toekomst ook beter

We zijn offertes gaan vergelijken. De prijzen die de aannemer vroeg, lagen echt veel hoger dan onze offertes en dat waren keurige offertes van vak­mensen, met BTW. We kennen de overweging niet om voor deze aannemer te kiezen

Bewoonster

Wat zijn overwegingen van woningeigenaren om niet mee te doen?

Het kan ook helpen om voorbereid te zijn op overwegingen van de woningeigenaren om niet in te gaan op het aanbod. Hierbij kan het gaan om één of meer van de volgende argumenten:

 • Het moment komt niet uit (bijvoorbeeld vanwege voorgenomen verhuizing)
 • Er is te weinig tijd om te beslissen (nodig om te sparen of om aan het idee te wennen)
 • Geen of onvoldoende vrijheid in de keuze van maatregelen (dakisolatie van binnenuit is voor woningeigenaar goedkoper maar voor woningcorporatie onhandiger)
 • Wantrouwen/scepsis ten opzichte van de woningcorporatie of de aannemer
 • De woningeigenaar heeft al voldoende energetische maatregelen getroffen
 • De woningeigenaar heeft onvoldoende financiële middelen om de maatregelen te financieren
 • De prijs van de aangeboden maatregelen is te hoog vergeleken met de particuliere markt.

Wat vinden de woningeigenaren van de uitgebrachte adviezen en offertes?

Het is goed om de vinger aan de pols te houden over wat de woningeigenaren vinden van de uitgebrachte adviezen en offertes. Wellicht is het nodig om een extra toelichting te geven op de uitgebrachte offertes, als blijkt dat woningeigenaren het onduidelijk vinden waarop de prijzen zijn gebaseerd. Ook kan het zijn dat adviezen over de verwachtte besparing, de bouwtechnische staat van de woning of het financieel advies leiden tot onduidelijkheden. Het is prettig als de woningeigenaren bij iemand terecht kunnen met dit soort vragen.

Geef bij onduidelijkheden extra toelichting over de prijsopbouw in de offerte

In een gesprek uitleg bieden aan ieders belang, neemt wantrouwen weg.

Gemeente

Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij zelfredzame particuliere woningeigenaren?

Als het project zich richt op woningeigenaren die gewend zijn zelf regie te pakken, is het handig om hen de ruimte te geven om zichzelf te organiseren en hen actief te betrekken of te informeren over bepaalde zaken. Dit kan gaan over de keuze voor een aannemer, de keuze voor maatregelen en de opbouw van de prijzen. Het is fijner als deze ruimte op voorhand wordt geboden en niet pas als er onrust of onvrede is. Woningeigenaren kunnen bijvoorbeeld het idee hebben dat zij meer betalen dan de huurders. Ook is er vaak onbegrip over de hoogte van de prijzen. Het is beter om dit soort zaken open met elkaar te bespreken dan te negeren.

Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij particuliere woningeigenaren in een kwetsbare positie?

Bij woningeigenaren in een kwetsbare positie, kan het helpen als er voor hen een onafhankelijk contactpersoon is die zij vertrouwen en die hun belangen in het proces behartigt. Daarnaast is het extra belangrijk om de informatie overzichtelijk en begrijpelijk aan te bieden en actief na te gaan of de informatie goed is begrepen.

Bij particuliere woningeigenaren in een kwetsbare positie is de vertrouwensband heel erg belangrijk

Bij een KoopGarantwoning is er nog een sterke relatie met de woningcorporatie.

Woningcorporatie

Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij eigenaren van KoopGarant-woningen?

Voor KoopGarant-woningen is er een mogelijkheid dat een woningcorporatie de investering doet voor dak- en spouwmuurisolatie met aanpassing van het erfpachtrecht. Stichting OpMaat heeft hiervoor een methode ontwikkeld. Het kan ook om een project gaan waarbij de eigenaren van de KoopGarant-woningen alle maatregelen zelf moeten financieren. Net als bij andere eigenaren is het dan handig om hen actief te betrekken of te informeren over bepaalde zaken, zoals de keuze voor een aannemer, de keuze voor maatregelen en de opbouw van prijzen. Bij KoopGarantwoningen geldt bovendien het risico dat eigenaren het gevoel kunnen hebben dat de corporatie profijt heeft van maatregelen die de eigenaren betalen, op het moment dat zij hun woning terug verkopen aan de corporatie. Als corporatie kun je van te voren vastleggen dat de waardevermeerdering van deze investering geheel ten goede komt aan de eigenaar. Het kan veel onvrede voorkomen als hier meer inzicht in wordt gegeven.

Kopers moeten tijdig weten tot wanneer ze uiterlijk kunnen beslissen.

Onafhankelijk adviseur

Loopt het project volgens de planning?

Als het ernaar uit ziet dat er een vertraging optreedt, is het belangrijk om dat goed uit te leggen aan de woningeigenaren en om dat tijdig te melden. Van de andere kant is het ook belangrijk dat woningeigenaren weten tot wanneer ze uiterlijk de tijd hebben om de offerte te accepteren om nog mee te kunnen doen. Voor die tijd moeten ze geregeld hebben hoe ze de maatregelen gaan bekostigen. Een duidelijke deadline kan hierbij helpen.

Is er een vorm van nazorg gewenst en mogelijk?

Ook nadat de woningeigenaren hebben besloten om mee te doen, is het aan te raden een aanspreekpunt te hebben voor eventuele vragen of opmerkingen. Is dit de aannemer, of is er nog een ander aanspreekpunt beschikbaar, bijvoorbeeld omdat er klachten zijn over de uitvoering. Tevens is het interessant om in deze fase te onderzoeken waarom woningeigenaren ervoor gekozen hebben om wel of niet in te gaan op het aanbod en wat ze van het proces vonden.

Zorg van begin tot eind van het project voor een aanspreekpunt voor de woningeigenaar