AAN DE SLAG MET GESPIKKELD BEZIT - 4

WAT MOET HET PROJECTTEAM REGELEN?

Om de kans te vergroten dat particuliere eigenaren gaan deelnemen aan het renovatieproces van de woningcorporatie, hebben zij ondersteuning nodig. Onderstaande vragen kunnen helpen om dit tijdig te organiseren.


Wat is precies het aanbod voor de woningeigenaren?

Woningeigenaren hebben behoefte aan duidelijkheid over de maatregelen en de bijbehorende kosten. Ze willen weten of ze ook alleen een deel van de maatregelen kunnen kiezen en of er eventueel ander maatwerk mogelijk is, zoals het zelf schilderen van de nieuwe kozijnen. Ook is het belangrijk om te vermelden welke subsidies er voor de maatregelen beschikbaar zijn. Het bieden van dit complete overzicht is de basis voor het hele proces. Zolang de maatregelen en bijbehorende kosten niet bekend zijn, kan het participatietraject met de particulieren niet van start. Het bewust maken van de particulieren dat er iets gaat gebeuren in de straat, kan juist niet vroeg genoeg starten.

Het helpt particulieren om een duidelijk overzicht van maatregelen en subsidies te geven

Doordat het financieel advies kwam van een adviseur van een bepaalde bank, dachten eigenaren die daar geen klant waren, dat het niet voor hen bedoeld was. Of dat het niet onafhankelijk zou zijn.

Gemeente

Welke adviezen krijgen de woningeigenaren aangeboden?

Het projectteam kan ervoor kiezen om woningeigenaren aanvullende adviezen aan te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een energieprestatieadvies om inzicht te krijgen in hoeveel de maatregelen aan verwachtte besparing gaan opleveren. Let er wel op dat er geen verkeerde verwachtingen worden gewekt, want veel hangt af van gedrag.

Een andere optie is om een bouwtechnisch advies te geven, zodat een woningeigenaar weet met welk noodzakelijk onderhoud hij op korte en middellange termijn te maken krijgt. Dit is onderhoud dat nu mogelijk met de maatregelen wordt meegenomen. Maak daarom een directe koppeling tussen de maatregelen voor onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen, zowel financieel als voor het wooncomfort.

Een mogelijk dilemma is dat een bouwtechnisch advies vaak gaat over wat nodig is voor de betreffende woning, waardoor er ook maatregelen aan het licht kunnen komen die niet in het aanbod van de aannemer zitten en vaak ook niet door de aannemer uitgevoerd kunnen worden. Een optie is om het bouwtechnisch advies af te stemmen op de maatregelen die door de aannemer worden aangeboden of door het bouwtechnisch advies door de aannemer te laten uitvoeren of regelen. Verder kan het wenselijk zijn om de woningeigenaren een onafhankelijk financieel advies te geven. Als dat niet in het aanbod zit, is het wenselijk dat woningeigenaren zelf nagaan of financiering via de hypotheek voor hen gunstiger is dan via een energiebespaarlening.

Een onafhankelijk financieel advies kan wenselijk zijn voor woningeigenaren.

Het is belangrijk te beseffen dat de theoretische besparing uit een energieprestatie­advies niet de daadwerkelijke besparing is. Dit is afhankelijk van het gedrag van de bewoners.

Woningcorporatie

Welke adviseurs krijgen de woningeigenaren aangeboden?

Als besloten is dat woningeigenaren aanvullende adviezen krijgen aangeboden, is het handig om dit als projectteam vooraf te regelen. Vaak is er weinig tijd voor woningeigenaren om te beslissen. Als de adviseurs tijd voor hen hebben gereserveerd, kan dat vertraging voorkomen. Ook kan het projectteam zo de in te schakelen adviseurs selecteren op kwaliteit en hen goed informeren over wat er speelt en wat er van hen verwacht wordt. Let ook op hoe de adviseur overkomt bij de particuliere woningeigenaren. Ook al geeft een adviseur een onafhankelijk advies, bijvoorbeeld over financiën, als hij vanuit een bepaalde bank of organisatie spreekt, denken woningeigenaren dat ze niet bij deze adviseur terecht kunnen als ze er geen klant zijn of willen worden.

Is er een aanvullende subsidieregeling van toepassing?

In het voortraject kan de gemeente ervoor gekozen hebben om de woningeigenaren subsidie te geven voor het nemen van energiebesparende maatregelen, aanvullend op de landelijke subsidies. Als dat het geval is, moet de regeling op tijd van kracht zijn. Ook zaken als aanvraagformulieren moeten op orde zijn.

Als de gemeente subsidie wil geven aan woningeigenaren, moet die regeling tijdig beschikbaar zijn.

Welke communicatiematerialen zijn er nodig?

Zorg dat de communicatiematerialen afgestemd zijn op de doelgroep. Hierbij valt te denken aan een overzichtelijk stappenplan van het proces, een visualisatie van het maatregelenpakket of een stappenplan voor het regelen van financiering. Denk er over na of vertalingen of de inzet van tolken nodig zijn. Inspirerende voorbeelden van communicatiemateriaal zijn hier te vinden.

In een proefwoning worden de maatregelen concreet voor de kopers.

Gemeente

Is er een proefwoning beschikbaar?

Stel indien mogelijk een proefwoning beschikbaar, zodat de maatregelen tastbaar en concreet worden voor de woningeigenaren en ze weten waar ze voor kiezen. Een toelichting op het (modulaire) aanbod en de bijbehorende (indicatieve) kosten is aan te raden. Persoonlijke aandacht en rondleidingen in kleine groepjes werken goed.

Wie regelt de vergunningen als deze nodig zijn?

Vergunningen kunnen alleen voor de eigen woning worden aangevraagd. Particulieren moeten dit dus zelf doen, of hiervoor een machtiging afgeven. Wellicht is het mogelijk dat de architect die voor de woningcorporatie de vergunningen heeft aangevraagd, dit ook namens de woningeigenaren doet, omdat de architect immers beschikt over de tekeningen.

De woningeigenaren kunnen mogelijk meeliften op ontheffingen voor de Wet Natuurbescherming. Dat kan met een Soorten Management Plan waar de provincie Utrecht aan bijdraagt.

Verder kan de gemeente ervoor kiezen om de legeskosten te vergoeden. Anders is het goed om vooraf de eigenaren over deze kosten te informeren.

Let op: Zelfs als de particuliere woningeigenaren niet meedoen aan de renovatie, kan het zo zijn dat de woningcorporatie maatregelen moet treffen waar zij toestemming van de particulieren voor nodig heeft. Denk aan het treffen van voorzieningen voor vleermuizen en vogels.

In de video hieronder wordt er meer uitleg gegeven over het Soorten Management Plan (SMP)