AAN DE SLAG MET GESPIKKELD BEZIT - 3

HOE IS HET PROJECTTEAM SAMENGESTELD?

Om het projectteam goed te laten functioneren en om duidelijkheid te bieden aan de woningeigenaren, is helderheid over de rol- en taakverdeling binnen het projectteam gewenst. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen.


Welke partijen en personen maken deel uit van het projectteam?

De gemeente kan ervoor kiezen om zowel een beleidsmedewerker energietransitie als een ambtenaar vanuit het sociale domein lid van het projectteam te maken. Ook kan een wijkregisseur of een communicatieadviseur deelnemen aan het projectteam. Vanuit de woningcorporatie is deelname van de projectleider gewenst. Verder kunnen vanuit een woningcorporatie de wijkconsulent of een beleidsmedewerker een goede aanvulling zijn. Het is ook een overweging om de aannemer aan te laten schuiven. Als er een onafhankelijk persoon is voor contacten met de woningeigenaren, dan hoort deze uiteraard ook in het projectteam.

Overweeg om de aannemer ook aan te laten schuiven bij het projectteam

Bij Koopgarant­woningen moet je nagaan of het logisch is om een onafhankelijk adviseur in te zetten, of toch iemand van de woningcorporatie als aanspreekpunt voor de bewoners te benoemen.

Woningcorporatie

Welke kennis moet er binnen het projectteam aanwezig zijn?

In het project om woningeigenaren te laten deelnemen aan de collectieve verduurzamingsaanpak, gaat het om technische, financiële en sociale kennis. De technische kennis is nodig om de specifieke maatregelen te kunnen beoordelen; zijn ze los van elkaar aan te bieden, kunnen ze eenvoudig op een later moment worden aangebracht en wat is de impact als een woning wordt overgeslagen? Bij de financiële kennis gaat het om de beschikbare subsidies en de mogelijkheden voor de woningeigenaar om de maatregelen te bekostigen, zoals via de energiebespaarlening of energiebespaarhypotheek van het Warmtefonds. Verder is het belangrijk dat er in de projectgroep kennis aanwezig is hoe de doelgroep het beste benaderd kan worden.

Als aannemer willen wij graag standaard alle particuliere woningeigenaren persoonlijk bezoeken, om ruis weg te nemen en te proeven wat er leeft.

Aannemer

Welke rol vervult de aannemer?

Het is belangrijk dat de aannemer dezelfde visie heeft als het projectteam op de deelname van woningeigenaren. Bij het selecteren van de aannemer, moet helder zijn wat van de aannemer wordt verwacht. Zo zal hij de bereidheid moeten hebben om individueel contracten met de woningeigenaren aan te gaan. Ook moet hij tijd vrijmaken om woningeigenaren te informeren over de maatregelen en om individuele offertes op te stellen. Eventueel moet hij bereid zijn om een maatwerk-aanbod te doen. Het kan een voordeel zijn als de aannemer lid is van de projectgroep.

Is het wenselijk om een onafhankelijk contactpersoon in te schakelen?

Het hangt erg van de omstandigheden af of het wenselijk is om een onafhankelijk contactpersoon in te schakelen die de woningeigenaren informeert over het proces en die hun vragen beantwoordt. Dit kan bijvoorbeeld een welzijnswerker zijn of een contactpersoon vanuit de lokale energiecoöperatie, maar ook een extern adviseur. Het is belangrijk dat de contactpersoon een brug kan slaan tussen de systeemwereld en de leefwereld. Bij eigenaren van koopgarantwoningen, die nog een sterke relatie hebben met de woningcorporatie, kan het juist beter werken als de woningcorporatie de eigenaren rechtstreeks benadert.

Omdat de gemeente op basis van de AVG geen contact mocht leggen met de particuliere bewoners, heeft de corporatie daar een onafhankelijk persoon voor ingehuurd.

Gemeente

Wie is het aanspreekpunt voor de woningeigenaren?

Het project bestaat voor de woningeigenaren uit meerdere fasen, namelijk de fase waarin ze het aanbod krijgen, de fase waarin ze moeten besluiten, de fase van uitvoering en de fase van oplevering. Het kan per fase of per onderdeel verschillen wie het aanspreekpunt voor de woningeigenaren is. Een onafhankelijk contactpersoon kan helpen om zaken op een rij te zetten, terwijl de aannemer aan zet is om een offerte op maat te maken. De onafhankelijk contactpersoon kan tijdens de verschillende fasen de woningeigenaren vertegenwoordigen als er sprake is van onduidelijkheden of klachten. Voor woningeigenaren is het prettig om te weten bij wie ze met welke vraag terecht kunnen.

Wat is het gezamenlijke ambitieniveau?

Per project kan het ambitieniveau verschillen. Mogelijk is het voldoende als alle woningeigenaren de kans gekregen hebben om deel te nemen. Maar het kan ook zijn dat het project pas geslaagd is als alle woningeigenaren aan een bepaalde maatregel deelnemen, bijvoorbeeld vanwege de technische uitvoerbaarheid of het straatbeeld. Daarnaast kan het zo zijn dat de verduurzaming een aanleiding is om ook sociaal-maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals verwaarlozing, schulden of eenzaamheid. Als dat de ambitie is, heeft dat gevolgen voor het inrichten van het proces. In dat geval is het bijvoorbeeld wenselijk om een gemeentelijk medewerker uit het sociale domein een rol te geven in het project.

Verduurzaming kan een aanleiding zijn om ook sociaal-maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals verwaarlozing, schulden of eenzaamheid.

Er is afstemming nodig tussen het traject voor de huurders en de kopers.

Gemeente

Wat komt er in het projectplan te staan?

In het projectplan staan zaken als ambitie, planning, taak- en rolverdeling, het ondersteuningsaanbod en het communicatieplan. Belangrijk hierbij is de afstemming tussen het traject voor de huurders en de woningeigenaren. Het is ook handig om vooraf af te spreken dat er een evaluatie komt van het project en hoe dat wordt aangepakt. Bij de planning is het van belang rekening te houden met de afstemming tussen de twee parallelle trajecten: één voor de huurders en één voor de woningeigenaren. Ook is het goed om ruimte in te bouwen om in te kunnen haken op nieuwe informatie en ontwikkelingen.

Is het delen van vertrouwelijke informatie goed geregeld?

Het kan wenselijk zijn om binnen de projectgroep vertrouwelijke informatie over woningeigenaren te delen, bijvoorbeeld over hun financiële mogelijkheden of specifieke persoonlijke omstandigheden. Om de privacy van de bewoners te borgen, dienen afspraken hierover conform de AVG gemaakt te worden.