AAN DE SLAG MET GESPIKKELD BEZIT - 2

WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN DE BUURT EN DE EIGENAREN?

Door te kijken naar het type particuliere eigenaren, woningen en de buurt, kan er een passend ondersteuningstraject opgesteld worden. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen.


In welk type buurt gaat de woningcorporatie aan de slag?

Maak een beeld van de straat of buurt door te kijken naar bijvoorbeeld het bouwjaar van de woningen, de leeftijdsopbouw in de wijk en de inkomens. Ga na of er gegevens bekend zijn bij het sociaal domein of bij de wijkcoördinatoren van de gemeente en woningcorporatie. Daarnaast heeft de provincie Utrecht onderzoek laten doen naar de betaalbaarheid en haalbaarheid van de energietransitie voor huishoudens. Deze gegevens zijn voor gemeenten op buurtniveau beschikbaar.

Het adviesrapport leek wel een boek. En ik hou niet van boeken.

Bewoner

Welk type woningeigenaren woont in deze buurt?

Door kenmerken van de woningeigenaren op een rij te zetten, ontstaat er meer zicht op welke vorm van ondersteuning gewenst is. Denk hierbij aan kenmerken zoals leeftijd/levensfase, beheersing van de Nederlandse taal, gezinssamenstelling en financiële situatie. De provincie Utrecht heeft eerder op buurtniveau onderzoek laten doen naar de ruimte die woningeigenaren hebben om te investeren in het verduurzamen van hun woning.

Welke vorm van ondersteuning is het meest passend?

Woningeigenaren in een kwetsbare positie vragen om een intensiever ondersteuningstraject dan woningeigenaren die meer zelfredzaam zijn en meer zelf kunnen en willen organiseren. De zelfredzame inwoners vragen mogelijk om meer inzicht in de selectie van de aannemer en de totstandkoming van de prijzen. Ook zullen zij zich mogelijk zelf als groep willen organiseren; biedt hiervoor de ruimte. Om kwetsbare inwoners goed te bedienen, is het zinvol om hiervoor experts in te schakelen. Meer informatie over de specifieke aandachtspunten voor deze groep is ook in het handboek Gespikkeld Bezit van de gemeente Tilburg te vinden.

Belangrijk is bij aanvang van het project om goed af te stemmen wat het doel en belang van het project is: wil je dat zoveel mogelijk mensen meedoen met het aanbod van de aannemer? Of is het doel dat particulieren hun woning verduurzamen, ongeacht de manier waarop? En, wat ben je als gemeente bereid te betalen?"

Onafhankelijk adviseur

Zijn het KoopGarant-woningen?

Een deel van de voormalige huurwoningen is verkocht onder de KoopGarant-regeling. Dit betekent dat er afspraken zijn met de woningcorporatie als de woningeigenaar deze woning weer wil verkopen. Deze afspraken gaan over de verdeling van de veranderende woningwaarde en over het verplicht aanbieden aan de woningcorporatie, die de woning moet terugkopen. Op grond van deze afspraken kan het voor de woningcorporatie interessant zijn om het isoleren van het dak en de spouw ook voor de koopwoningen te organiseren. De Stichting Opmaat heeft hiervoor een methode ontwikkeld.

Wanneer de eigenaar van de KoopGarant-woning zelf de investering doet voor de verduurzaming, is het belangrijk vast te leggen als corporatie dat de waardevermeerdering van de investering bij terugkoop geheel ten goede komt aan de KoopGarant-eigenaar. Het is slim om hier vooraf in de communicatie rekening mee te houden.

Om hoeveel woningeigenaren gaat het?

De hoeveelheid van het aantal particuliere woningen in het project, bepaalt mede in hoeverre er een persoonlijke benadering van de woningeigenaren mogelijk is. Als individueel contact vanwege de omvang van het aantal particuliere woningen niet of slechts sporadisch mogelijk is, heeft dat consequenties voor de inrichting van het proces. Om de verdeling van huur- en koopwoningen goed in beeld te krijgen, heeft de provincie Utrecht hiervoor een kaart gemaakt.

image

Klik op de kaart om naar een interactieve variant van de kaart Gemengd Woningbezit te gaan

Welke andere ontwikkelingen zijn relevant?

In een buurt kunnen andere ontwikkelingen spelen die van invloed zijn op het proces. Denk hierbij aan onvrede over een recente gemeentelijke beslissing of over andere zaken die de bewoners hoog kunnen zitten. Zeker als er een onafhankelijk contactpersoon voor de particuliere woningeigenaren komt die weinig lokale kennis heeft, kan het zinvol zijn dat de adviseur zich daarin eerst verdiept om een geloofwaardig gesprekspartner te zijn.